EKONOMISKA VILLKOR 

Ekonomiska villkor för PROVA PÅ DAG

Studieavgift
Studieavgift är den avgift som har fastlagts av International Makeup Center att betalas för hela PROVA PÅ DAGEN.

Studieavgiften ska vara betald senast det på fakturan angivna betalningsdatumet. Om du antagits och betalt din studieavgift, men inte kan utnyttja din studieplats, måste du skriftligen avsäga dig platsen. Ditt skriftliga besked ska vara skolan tillhanda senast det datum som anges i antagningsbeskedet/bekräftelsen för den aktuella utbildningen eller en vecka före kursstart.

Du är formellt antagen när du betalat din avgift och därefter mottagit antagningsbesked och faktura via e-mail. Du har då också förbundit dig att betala hela studieavgiften.

Betalning
Det är alltid kursdeltagaren själv som har det ekonomiska ansvaret gentemot skolan. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot skolan, övergår betalningsansvaret till dig personligen.

Fakturan på studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 250 kronor samt ränta (referensränta +8%). Betalas inte studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.)

Återbetalning av studieavgift
Erlagda studieavgifter återbetalas inte. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till International Makeup Center AB. Utbildningen går ej att överlåta till annan person.

Reservation för ändringar
Skolan förbehåller sig rätten att göra ändringar i läroplanen.

Övrigt

  • Kursavgiften inkluderar ej mat och husrum eller parkering, transport till och från skolan.

  • IMC ansvarar ej för privata ägodelar.

  • Om den ansökande ej nått myndig ålder intygar härmed målsman att ansökan är giltig.

  • Vid för få godkända kursdeltagare förbehåller sig IMC rätten att ställa in utbildningen.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgift på 4000 kronor, är den avgift som har fastlagts av International Makeup Center att betalas för att få en säkrad plats i kursen. Denna avgift ingår i Studieavgiften och är under inga omständigheter återbetalningsbar. Skulle ni mot förmodan inte bli antagen till utbildningen, återbetalas anmälningsavgiften inom 2 veckor.

Studieavgift
Studieavgift är den avgift som har fastlagts av International Makeup Center att betalas för hela kursen.

Studieavgiften ska vara betald senast det på fakturan angivna betalningsdatumet. Om du antagits och betalt din anmälningsavgift, men inte kan utnyttja din studieplats, måste du skriftligen avsäga dig platsen. Ditt skriftliga besked ska vara skolan tillhanda senast det datum som anges i antagningsbeskedet/bekräftelsen för den aktuella utbildningen.

Du är formellt antagen när du betalat din avgift och därefter mottagit antagningsbesked och faktura via email. Du har då också förbundit dig att betala hela studieavgiften.

Betalning
Det är alltid kursdeltagaren själv som har det ekonomiska ansvaret gentemot skolan. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot skolan, övergår betalningsansvaret till dig personligen.

Fakturan på studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 250 kronor samt ränta (referensränta +8%). Betalas inte studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.)

Återbetalning av studieavgift
Erlagda studieavgifter återbetalas inte. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till International Makeup Center AB. Utbildningen går ej att överlåta till annan person.

Krav på närvaro
För att erhålla kursintyg krävs minst 90% närvaro på kursen samt godkända betyg i samtliga ämnen.

Studieuppehåll
Studieuppehåll beviljas ej.

Reservation för ändringar
Skolan förbehåller sig rätten att göra ändringar i läroplanen.

Övrigt

  • Kursavgiften inkluderar ej mat och husrum eller parkering, transport till och från skolan.

  • IMC ansvarar ej för privata ägodelar

  • Om den ansökande ej nått myndig ålder intygar härmed målsman att ansökan är giltig.

  • Vid för dåligt underlag på kursdeltagare förbehåller sig IMC rätten att ställa in utbildningen.